Všeobecné obchodní podmínky

 

Zaplacením objednávky souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1. Poskytovatelem služeb serveru martinandco.eu/propagace-na-facebooku a poddružené stránky je společnost BF&Co. Consult s.r.o., se sídlem U Stadionu 1844/9, 792 01 Bruntál, IČ: 27771946, jednatel Jana Albertová, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").
1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

2. Předmět služby
2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k členské sekci uložené na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru http://martinandco.eu/ (dále jen „členská sekce").

3. Rozsah služby
3.1. Uhrazením ceny členské sekce získává Uživatel právo na přístup k členské sekci poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu členské sekce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednané členské sekce.
4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením zvolené varianty přístupu, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky přístupu do členské sekce Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání v samotné členské sekci. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://martinandco.eu/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://martinandco.eu/amway/registrace-do-clenske-sekce-amway/ . Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě přístup do členské sekce a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://martinandco.eu/vseobecne-obchodni-podminky obchodní společnosti BF&Co. Consult s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad
6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese http://martinandco.eu/amway/registrace-do-clenske-sekce-amway/ najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny konečné. Prodávající není plátcem DPH.
6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení přístupu do členské sekce.

7. Způsob a forma platby
7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
7.3. Forma platby
Platbu je možné provést jednorázově.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele
8.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému přístupu do členské sekce do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet (zpravidla se tato transakce dělá automaticky online ihned po připsání částky).

8.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k členské sekce, za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 6 těchto podmínek.

8.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e‐mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e‐mailovou zprávou.
8.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Ochrana autorských práv
9.1. Členská sekce je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on‐line kurzu na svůj pevný disk či jiné off‐line či on‐line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio‐video záznamy přehrávaného videa v rámci celé členské sekce. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.
9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa členské sekce umístěna.
9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on‐line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce k přístupu do členské sekce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví‐li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
10.2. Jsou‐li nebo budou‐li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci členské sekce Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.
Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Podnikání a budování obchodní skupiny je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.
10.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
10.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
10.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.7.2015. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.